Przedmaturalna Kawiarnia Obywatelska to kurs w formie zdalnej przygotowujący do egzaminu maturalnego z przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Skierowany jest do krakowskiej młodzieży uczącej się w szkole średniej. Kurs będzie trwał 14 godzin. Koszt to 280 zł od osoby (20 zł za godzinę). Jest organizowany w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia Twój Wybór z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000718223 NIP: 6762545184). 

Program swoją tematyką obejmował zagadnienia pokrywające się z podstawą programową przedmiotu wiedza o społeczeństwie i składał się z modułów tematycznych: wprowadzenie, społeczeństwo, demokracja/państwo/polityka, ustrój III RP, prawo, stosunki/organizacje międzynarodowe, prawa człowieka, Unia Europejska, wypracowanie i taktyki maturalne. 

Zapraszamy!

Zapisy

Link do formularza zgłoszeniowego (zapisy do 4 kwietnia)

https://forms.gle/P2d4Kpi5h5uFPyNG7

program zajęć

Tematy zajęć:

  1. Społeczeństwo  (pkt. 6-14 podstawy programowej): naród, ojczyzna i mniejszości narodowe, procesy narodowościowe i społeczne we współczesnym świecie, kultura i pluralizm kulturowy, współczesne spory światopoglądowe, edukacja w XXI w., obywatelstwo i obywatel, społeczeństwo obywatelskie, opinia publiczna, środki masowego przekazu 
  1. Demokracja/państwo/polityka (pkt. 15-22 podstawy programowej) : demokracja zasady i procedury, polityka, ideologie, doktryny i programy polityczne, systemy partyjne, instytucja państwa, modele ustrojowe państw demokratycznych, władza ustawodawcza w państwie demokratycznym, władza wykonawcza w państwie demokratycznym, współczesna demokracja w Polsce i na świecie 
  2. Ustrój III RP (pkt. 23-28 i 30-31 podstawy programowej): Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Parlament Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, organy kontroli państwowej, ochrony prawa i zaufania publicznego samorząd terytorialny, sądy i trybunały, system prawny w RP
  3. Prawo (pkt. 29 i 32-35 podstawy programowej): zasady, rodzaje, źródła, prawo cywilne i rodzinne, prawo karne, prawo administracyjne, obywatel wobec prawa
  4. Stosunki/organizacje międzynarodowe (pkt. 39-42 podstawy programowej):  polska polityka zagraniczna, stosunki międzynarodowe w wymiarze globalnym, globalizacja współczesnego świata, systemy bezpieczeństwa i współpracy 
  5. Prawa człowieka (pkt. 36-38 podstawy programowej): rodowód historyczny i generacje, ochrona praw człowieka w Polsce, światowy i europejski system ochrony praw człowieka 
  6. Unia Europejska (pkt. 43-45 podstawy programowej): integracja europejska, Europa wśród światowych wyzwań, Polska w Unii Europejskiej
  7. Wypracowanie i taktyki maturalne