Program stowarzysznia

Cele stowarzyszenia chcemy zawrzeć w jednym, spójnym planie działania.

Nasz program misyjny to zbiór wiedzy i umiejętności, które uznajemy za niezbędne do życia w demokratycznym społeczeństwie w sposób świadomy i aktywny. To właśnie  je będziemy starać się przekazywać w naszych wszystkich aktywności.  Wyznaczyliśmy 8 obszarów edukacyjnych, w których zamierzamy  działać:

PRAWO

Za rzecz kluczową w codzienności człowieka żyjącego w demokratycznym państwie uważamy znajomość dorobku prawnego kraju, w którym żyjemy i umiejętność świadomego poruszania się w  systemie prawa. Elementami tego obszaru w zakresie wiedzy są: system prawa w Polsce, proces tworzenia prawa w Polsce, podstawowe informacje z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, rodzinnego i opiekuńczego, drogowego, medycznego, konsumentów, system prawa międzynarodowego. Elementami tego obszaru w zakresie  umiejętności są: szukanie regulacji/aktów prawnych, sprawy urzędowe, pomoc prawna, reagowanie na łamanie praw i swobód obywatelskich.

SPOŁECZEŃSTWO I KULTURA

 

Chcemy, by społeczeństwo było inkluzywne i czułe na cudzą krzywdę, wrażliwe na dyskryminację, by wiedziało, jak zapobiegać i reagować na stygmatyzację innych grup społecznych lub jednostek. Również ważna jest prawidłowa i wydajna praca w grupie, jak i zarządzanie nią. Elementami tego obszaru w zakresie wiedzy są: charakterystyka grup dyskryminowanych, prawa mniejszości w Polsce, podstawowe zasady zarządzania grupą, wyznaczanie efektywnych celów. Elementami tego obszaru w zakresie umiejętności są: posługiwanie się inkluzywnym językiem, reagowanie na dyskryminację, szukanie pomocy i sojuszników/sojuszniczek.

AKTYWIZM

 

Ważnym jest, żeby każdy wiedział jak przeprowadzić dowolną akcję aktywistyczną, demonstrować swoje poglądy i oddziaływać na władzę. Chcemy również uczyć, jak działać dla swojej lokalnej społeczności. Elementami tego obszaru w zakresie umiejętności są: oddziaływanie na władzę, działalność uświadamiająca, działalność w strukturach samorządowych, działalność w organizacjach pozarządowych.

PRAWA CZŁOWIEKA

 

Ochrona i walka o prawa człowieka to fundamentalne wartości demokratycznego państwa prawnego i cele, które powinien wyznaczać sobie każdy obywatel i każda obywatelka.  Elementami tego obszaru w zakresie wiedzy są: charakter praw człowieka, rodowód historyczny, akty chroniące, system ochrony praw człowieka w Europie, system ochrony praw człowieka w Polsce. Elementami tego obszaru w zakresie umiejętności są: dostrzeganie, kontakt i wnioski.

POLITYKA

Zaznajomienie się z polityką, świadome poruszanie się w niej oraz określanie swoich poglądów polityczno-społecznych jest według nas jednym z kluczowych czynników bycia dojrzałym obywatelem/obywatelką. Elementami tego obszaru w zakresie wiedzy są: informacje o ruchach i partiach politycznych w Polsce i na świecie, historia polskiej polityki współczesnej, podstawowe doktryny polityczne i ideologie, reżim demokratyczny, ustrój III RP. Elementami tego obszaru w zakresie umiejętności są: określanie swoich poglądów politycznych, analizowanie programów wyborczych i agend partii politycznych, krytyczne spojrzenie na fakty polityczne, analiza przekazów medialnych, kontakt z instytucjami strażniczymi.

WYZWANIA GLOBALNE

Współczesny obywatel demokratycznego państwa jest równocześnie częścią wielkiej wspólnoty globalnej jako Europejczyk, uczestnik międzynarodowego systemu prawnego, konsument, migrant i członek światowego społeczeństwa informatycznego. Chcemy, żeby posiadał wiedzę w następujących elementach: Unia Europejska, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, współzależności globalne, konflikty międzynarodowe, migracje, cyberprzestrzeń i społeczeństwo informacyjne. Elementami tego obszaru w zakresie umiejętności są natomiast: uczestnictwo w stosunkach globalnych, reagowanie w skali globalnej.

KLIMAT

 

Jednym z największych wyzwań obecnego świata jest niewątpliwie poradzenie sobie z katastrofą klimatyczną. Uważamy, że każda obywatelka/ każdy obywatel powinna/ powinien doskonale znać zagrożenie związane z zmianami klimatycznymi i znać sposoby na zatrzymanie owego zjawiska. Elementami tego obszaru są: globalne ocieplenie, masowe wymieranie, przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.

EKONOMIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 

Uważamy, że szkoła nie przygotowuje w odpowiedni sposób uczennic i uczniów do odpowiedniej przedsiębiorczości, zakładania firmy, czy też zwykłych czynności bankowych, mimo, że są to umiejętności i wiedza niezwykle potrzebna w dorosłości. Elementami tego obszaru w zakresie wiedzy są: ekonomia w polityce, pojęcia ekonomiczne, podatki. tego obszaru w zakresie umiejętności są: bankowość, zakładanie firmy, podstawowe prawa rynku.

ZASADY

Zasady, którymi kierujemy się w naszej działalności misyjnej to zasady apartyjności, najbliższego oddziaływania, dobrowolności, podmiotowości, dostosowania treści do odbiorcy.

PEŁNY PROGRAM PDF
[misja_stowarzyszenia]